TAVUK İSTİLASI

in #tr3 years ago

Herkese merhabalarrr :) Bu hafta yine kafa dinlemek için Ankara Elmadağ taraflarına çıktık. Yaz gelmiş, havalar mis gibi, her yer çimlenmiş. Bizde kışın acısını çıkartmayı kendimize bir görev bildik. Ama başımıza gelecekleri nereden bilebilirdik :D
Önce her şey normaldi :) Minderleri kilimleri serdik mangalı yaktık ve güneşli havanın tadını çıkartıyorduk.

20180429_184540.jpg

Etrafta resimde görüldüğü üzere sadece bir kaç tavuk gezinmekteydi. Tehlikeyi anlayamadık tabi :D

20180429_183503.jpg

Sonra birden tavuk sayısı artmaya başladı. Meğerse az üstümüzde bir tavuk çiftliği varmış.
20180429_135727.jpg

20180429_135731.jpg

Benimsedikten sonra her şey daha kolay oldu tabi. Yerimizi değiştirsek de peşimizi bırakmadılar. Bizde onları çok sevdik. Sakın çiftlikten iki tane kestirip eve götürdüğümüzü düşünmeyin :D Asla böyle bir şey olmadı...

20180429_150213.jpg

Yemek yiyemedik bir türlü. Baktık babam nereye giderse oraya gidiyorlar, baba dedik sen bunları biraz götür biz yemek yiyelim sonra gelirsin :D

20180429_144419.jpg

Bir piknik anımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.Umarım eğlenceli bulmuşsunuzdur. Esen kalınız :)

Sort:  

:)) enteresan bir deneyim olmuş. Merak ettim, tavukları o derece çeken neydi acaba.

Vallahi bende anlamadım.Yani hiç insan görmüyorlarda dikkatlerin mi çekti acaba :))

Congratulations @gamzekablan23! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gamzekablan23 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@gamzekablan23 purchased a 11.95% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

This post has received a 12.44 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28942.20
ETH 1784.44
USDT 1.00
SBD 2.52