Drosera Capensis(Cape Sundew) - Böcekçil Bitki

in #trlast year (edited)

Güney Afrika’da Cape’de yetişen çok yıllık bir böcekçil(etobur) bitkidir. Yaygın olarak Cape Sundew ismi ile anılmaktadır. Ülkemizde bu türün de içinde bulunduğu cinse “Güneş Gülü” adı verilmektedir. Bu bitki türü, asidik bir toprakta yaşar ve yetiştiği toprak mineral bakımından çok fakirdir. Bitki de bu ihtiyacını yakaladığı böceklerden karşılar.

Bitki yıl boyu yeşil kalmaktadır ve bitkinin kökleri gelişmiş değildir. Gövdeye bağlı yapraklardan meydana gelmiştir. Yaprakları, yaprak sapı ve lamina olarak 2 kısıma ayrılır. Yaprak sapı ve lamina kısmı yaklaşık aynı uzunluktadır. Lamina kısmının alt tarafı düz iken üst kısmında böcekleri yakalamak için ucu topuza benzeyen dokungaçları bulunmaktadır. Bu dokungaçlarda enzimler içeren bir salgı üretilmektedir. Böcekler bu yapışkan salgı ile önce yavaşlatılır. Hareket ettikçe daha çok salgıya bulanır ve bitkinin ucunun yavaşça geriye kapanmasıyla yan dokungaçlar da kapanarak böceğin üzerine daha çok salgı gelmesini sağlar ve böceğin sonunu getirir.

Bu bitkilerin sağlıklı büyüyebilmesi için saf su, özel toprak karışımı ve yeterince güneş ışığı alması önemlidir. Saf su oldukça önemli. Bu bitkiler içme ya da musluk suları ile sulandığında yaşamını yitirmektedir. Bu yüzden yağmur suyu, destile su(akü ya da ütü suyu), klima suyu gibi mineral içeriği düşük sular kullanılmalıdır. Bazı sişe sularının da düşük mineralli olanları kullanılabilir. Bitkinin bulunduğu saksı, saksının boyutuna göre 1-2 parmak yüksekliğinde su dolu kaba yerleştirilerek su ve nem ihtiyacı karşılanır. Bu bitkiler bataklık bölgelerinde yaşadıkları için alttan gelen su ile su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Toprak olarak bu bitkiler için %50 Sphagnum torfu %25 perlit %25 kuartz kumu karıştırılarak kullanılabilmektedir.
Bu bitkilerin sağlıklı olabilmesi için bir diğer önemli nokta da yeterince güneş ışığı alabilmesidir. Günlük 4-5 saat direk güneş ışı almaları gelişimleri açısından faydalı olacaktır. Fakat yaz aylarında aşırı sıcaklardan korumak da oldukça önemli. Güneş ışığının yetmediği durumlarda ya da güneş görmeyen alanlarda LED aydınlatmalar ile ışık ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Bu gönderide bahsettiğim konuları bir de "Ne Beslesem?" Youtube kanalım için seslendirdim ve bitkinin videosunu çektim. İyi seyirler.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ethemkibar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 400 posts. Your next target is to reach 450 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
Tebrikler! Yazınız Trproje discord sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @trproje hesabından oy almıştır.

Trproje küratör ve projelerin önerdikleri Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyor. Proje ekibi tarafından seçilen yazılar ayrıca edebiyat, gezi, trliste, hosgeldin ve C² küratörlerine oy için önerilmektedir.


Siz de beğendiğiniz yazıları oylama için önermek isterseniz Trproje discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13374.23
ETH 402.80
USDT 1.00
SBD 1.00