You are viewing a single comment's thread from:

RE: Besin Destekleri Nasıl Kullanılmalıdır?

in #tr3 years ago

Farklı bir konuya değinmissiniz. Biz toplum olarak çok fazla ilaç ve takviye gıda ve vitaminler alıyoruz. Unutulmamalıdır ki alınan ilaç takviye gıda ve vitaminlerin minimum da olsa yan etkileri vardır. Mümkün mertebe bu noksanlıklarımızı gıdalardan almak daha doğrudur. Örneğin d vitamini en doğal d vitamini kaynağı güneştir. Özellikle çocuklarımızı güneşlendirelim. Lüzumsuz takviye ve vitaminlerin uzak duralım

Sort:  

Kesinlikle en başta sindirim sistemi olmak üzere direkt yan etkileri mevcut olabilmekte biz birşeyi iyileştirmeye çalışırken bir taraftan da bozabiliriz. İlaçların ve takviye edici gıdaların %90 ı böbreklere ve karaciğere doğrudan zarar vermektedir. Kalan %10 luk kısmı ise zarar vermiyor diyemeyiz sadece bu özellikleri zayıflatılmak için ilaçların içerikleri zayıflatılmıştır

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13027.08
ETH 409.41
USDT 1.00
SBD 1.00