You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kanlıkayalar'daki Esrarlı Cinâyetler

in #tr3 years ago

Belki gece boyu gördüğüm kabuslarda da bir miktar payları vardır izlediklerimin

Farklısını denesen olur sanki. Ne dersin? Eğlenceli öneriler yapabilirim :)

Sort:  

kitaba yani yazdıklarına yorum yapamadım ama ben o bilgi verme kısmına gelir anında bırakırdım kitabı :)

:) ben yarım bırakamıyorum ya yoksa hep aklım orada kalıyor

Tamam ne bitiriyorsan bitir sonra bana gel :D

önerilerinden biri dur tahmin edeyim fringe mi:)
tamam neleri izleyeyim yardımcı olursan sevinirim:)

önce birkaç şey sormam lazım kam tu discord :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35273.27
ETH 2429.50
USDT 1.00
SBD 3.92