Sort:  

:) ben yarım bırakamıyorum ya yoksa hep aklım orada kalıyor

Tamam ne bitiriyorsan bitir sonra bana gel :D

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29004.24
ETH 1789.98
USDT 1.00
SBD 2.51