Sort:  

Kesinlikle herşeyin başı sağlık diye bir deyim vardır dilimizde o herşeyi açıklar nitelikte. Allah kimseyi hastalıkla sınamasın

Amin inşallah

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12926.79
ETH 413.93
USDT 1.00
SBD 1.01