You are viewing a single comment's thread from:

RE: Besin Destekleri Nasıl Kullanılmalıdır?

in #tr2 years ago

Besin desteklerini çok nadiren doktordan izinsiz kullanıyordum. Ama doktor gözetiminde olmasına karar verdim. Basit ilaçların B12 eksikliği, demir eksikliği vb. durumlarda daha kötü olabilirmiş sonuçları. Bu yazı için @anadolu ve @queqtra'ya teşekkürler

Sort:  

Evet çokta güzel örneklemişsiniz unutkanlık için B12 ilacı kullanıldığında normal değerlerin üstüne çıkıldığında yan etki olarak unutkanlık yapıyor. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12068.76
ETH 372.11
USDT 1.00
SBD 0.99