You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarından Önce - Steemit Romanı - 1. Bölüm

in #tr2 years ago

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
Sort:  

teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.16
JST 0.172
BTC 61205.68
ETH 2417.65
BNB 522.64
SBD 9.09