You are viewing a single comment's thread from:

RE: 100 Ünlü Türk...

in #tr6 years ago


kaynak görseller diyim de laf etmesinler :)

Elimizden az çekmediler :) en büyük oyunumuz ansiklopedi kurcalamaktı :) hey gidi günler hey!

Sort:  

Her biri 30 kupon, 18 cilt 😀
Bilgi kutsaldır 😉
👏👏👏

:) topluca gelmişti torpilli abonelik

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66137.20
ETH 3543.37
USDT 1.00
SBD 2.56