You are viewing a single comment's thread from:

RE: Okumayan bir şey kaybetmez... #3

in #tr6 years ago

Benim alt komşularım çok tecrübeli ve mantıklı tavsiyeler veren insanlar, iyiki varlar ...

Sort:  

Öyle insanları kaybetmemek lazım.
Ne mutlu size...

Aynen beni çok seviyorlar çok şanslıyım

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66916.74
ETH 3481.88
USDT 1.00
SBD 3.17