Mavi bir anı

in #tr6 years ago (edited)

Mavi konuşalım, mavi yazalım
Mektuplar zarfa girer girmez mavi
Söz mavi olsun ağızdan çıkar çıkmaz
İki ayrılık arasındaki yol mavi
Göz göze gelince mavi olsun yakınlığı kızla oğlanın
Mavi bir anı gibi ışıklar içinde zaman

haydar ergülenBu fotoğrafı galerimde görünce geçen senenin ağustos ayına gittim. Hep beraber güzel bir olaya şahitlik ediyorduk.🙂

Yüzler gülüyor neşe içinde yürüyorduk. Hava yosun kokuyordu, gök masmaviydi, kuşlar cıvıldıyor adeta mutluluk şarkıları söylüyordu...

Mavi çok güzel bir kelime yok yok tılsımlı bir söz değil mi? Sanki mavi dedikçe bambaşka diyarları hatırlatıyor bana... Yedi kat gökleri, gökkuşağına dokunan bulutları, martıların süzüldüğü o engin denizleri ve mutluluğu çağrıştırıyor...

Bu vesileyle sevdiğimiz o iki insana bir ömür boyu mutluluklar diliyorum... 😊

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 100.0% @fishaa upgoat, thanks to @sudefteri
Want a boost? Minnowbooster's got your back!


Merhaba Ben Türk Topluluğu Yardım Botu.
TR tagı altındaki postları rastgele oyluyorum. Curation Kuyruğumuza Katılıp TR tagina sende destek olabilirsin.

SP Delegasyonu, Steem ya da SBD Transferi ile de küçük miktarlar bile olsa destek olabilirsiniz. Gönderilen destekler SP gücüne harcanacaktır.
Spam, Plagiarism tarzı içerikleri bize ileterek oylanmasını engelleyebilirsiniz.
İletişim için telegram adresimiz: https://t.me/trvoter.

This post has received a 0.24 % upvote from @drotto thanks to: @akifane.

This post has received a 15.67% upvote from thanks to: @akifane.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67946.39
ETH 3824.66
USDT 1.00
SBD 3.77