Benim papatyam gibisin...

in #tr6 years ago (edited)

Niye sana benzer ki papatyalar; böyle tiril tiril ve tertemiz oldukları için mi?.. Böyle her biri diğerlerinden farksız ama her biri bir diğerinden daha güzel olduğu için mi?..
Yoksa, her bir papatyayı mükemmel kılan; dantelsiz, boyasız o sade güzelliğinin idrakinde olması mı?

Dağ başında, yol kenarında sessiz sessiz sade güzelliğiyle salınıyor bembeyaz papatyalar. Tıpkı O'nun gibi...

Evet, sen “farksızsın” herkesten; tarlalar dolusu, binlerce papatya arasındaki herhangi bir papatya gibi...
Ama; “benim papatyam” gibi!..

Narin, kırılgan bedeninde ne hüzünler saklı kim bilir. Buna rağmen her zaman güç veren, beni kendime getiren, bana hep iyi gelendin sen...

Sevdalarım;
Papatyalara benzeyen, sanadır!..

Gönlümün en ücra köşelerinde saklı sevdamsın sen. Yüreğimin derinliklerinde çağlayan olup akansın sen. Su misâli ferahlatansın sen. Alev gibi sevdanla yakıp kavuransın sen. Toprak gibi buram buram kokansın sen.

Sen benim tek sevdamsın, hayatımın anlamı, yaşama sebebimsin...


Sort:  

This post has received a 0.13 % upvote from @drotto thanks to: @akifane.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 25.36% upvote from thanks to: @akifane.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68820.96
ETH 3915.32
USDT 1.00
SBD 3.64