น้ำฝน

in #thailand4 years ago

image
น้ำฝน
น้ำฝนมีหลายเเบบน่ะค่ะ ทั้งธรรมชาติล่ะ สร้างขึ้น สร้างขึ้นนี้ก็คือฝนเทียม
ฝนเทียม
คือ ฝนที่คิดขึ้นมาโดยต่างประเทศ ในปี ค.ศ 1946 วินเซนต์ เซฟเฟอร์ และเออวิง ลองมัวร์ แต่ซึ้งในหลวงรัชกาลที่ 9 น้ำมาปรับใช้จนสำเร็จน่ะค่ะ
ก็ควรระวังฝนกันด้วยน่ะค่ะพกร่ม เสื้อกันฝน เพื่อจ่ะไม่สบายน่ะค่ะ โรคเดียวนี้ก้มีมากมาย โปรรักษาความปลอดภัยด้วยน่ะค่ะ ก็ประเทศไทยมีข่าวว่า จ่ะโดนผายุ น่าจ่ะสร้างความเสียหาย ก็อย่าไปยืนที่ที่มีกิ่งไม้ หรือ ป้ายโฆษณาที่ไม่เเข็งเเรง ล่ะไม่ควรใส่ทองเเดงเดินกลางฝน ล่ะไม่ควรเดินในที่โล่งหรือว่าง จ่ะทำให้กระเเสไฟฟ้า หรือฟ้าผ่าก็ได้น่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Sort:  

Congratulations @praewa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29165.93
ETH 1835.94
USDT 1.00
SBD 2.46