Sort:  

Ăn buffet phải luôn đặt mục tiêu ăn ít nhất đủ vốn, chớ lâu lâu mới đi ăn được mà không đủ vốn sẽ tiếc lắm =))) 😁

Kiểu ăn đi được nữa thì thôi 💪 Nghỉ lúc rồi về là ổn :D

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49376.51
ETH 4214.62
BNB 573.90
SBD 5.90