Sort:  
Loading...

sangat sedikit , tulisannya untuk mengungkapkan timphan sebagai makan tradisi orang Aceh, Khususnya Aceh Besar, semoga kedapan kelezatan timphan termuat dalam bingkai kekayaan kuliner Aceh heheh

Han ek ku teumuleh le.. ka hek ku woe i blang.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16558.36
ETH 1217.17
USDT 1.00
SBD 2.17