WHY TURKS CHOICE HAS CHOOSED BOZKURT AS A SYMBOL ...

in #tarih3 years ago

image

TÜRKLER NEDEN GÖK YELELİ BOZKURT'U SEMBOL OLARAK SEÇTİ?...

Cenabı Allah bütün varlıkları yaratırken farklı özeliklerle yaratmıştır.

Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar.

Biz? Neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurt'u sembol edindik?

Bozkurt'un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

1 - Bozkurtlar atasına bağlıdır; Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer.
Girdiği sürünün liderliğini alır;

2 - Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarındadır.

Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.

Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır.

Bozkurt'un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.

3 - Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz.

Bozkurt leş eti yemez.
Kendi avını kendisi avlar.
Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

4 - Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar.

Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez.
Bozkurt yaşamından tek eş seçer.
Eşi ölmeden başka eş aramaz.

5 - Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına.

Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmez.

6 - Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.

Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır.

Bozkurtlar avlamaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler.

7 - Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler.

Bozkurt ekip çalışması yapar ve Hürriyetine son derece düşkündür.

8 - Karda yürüyen 40 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler, çünkü grup önde giden lider bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler.

Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar.

9 - Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır.

Bozkurtlarda grup hiyerarşisi buna müsaade etmez.
Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

10 -Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani "GÖKBÖRÜ" .
Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır.
Türk milleti Bozkurt'u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir.

11- Türk milleti asırlarca bozkurt'laşan şahsiyetler yetiştirmiştir.

Bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır...

God created all beings with different characteristics.

The Russians considered the bear, the British lion, the American eagle, the Spanish, the bull, the national symbol.

We? Why isn't it another animal?

It is possible to sort the features of Bozkurt as follows:

1 - Bozkurtlar depends on his ancestor; A male wolf eats the herd of Bozkurt and enters a herd of black wolves.
Takes the leadership of the flock he enters;

2 - Bozkurt is fond of freedom. The only animal that cannot be tamed in the world is the title of the Central Asian steppe.

When the animal is captured, unlike all animals, it breaks the sac called pouch in the throat and commits suicide.

It is an entity that does not accept captivity.

You can't put a leash around Bozkurt's neck and put it in a cage. Bozkurt accepts death, dissolves himself and commits suicide.

3 - A gray wolf hunts only its food and does not attack an animal with its offspring.

Bozkurt does not eat carrots.
He preyses his own prey.
He doesn't eat carcasses from other animals.

4 - Bozkurtlar envy their wives.

Greyhound female never mates with a black wolf.
Bozkurt chooses a single wife from his life.
He won't look for a wife before his wife dies.

5 - Bozkurt herds leading the left and right pioneers, then attack the enemy with the main force from the hub.

Bozkurt is courageous and has a structure that fights to death does not accept captivity.

6 - The wolves have a leader and the herd does not leave the leader's orders.

Bozkurt is dependent on his leader, he takes protective measures around his leader at rest.

Hunting hunting, compliance with collective bargaining rules, etc. they are in a system of angles, that is, nobles.

7 - Bozkurts live a life in organization.

Bozkurt makes team work and is extremely fond of Freedom.

8 - If you follow a Bozkurt group of 40 individuals walking in the snow, you can see five, six footprints, they are so careful and organized, because the group moves forward with the footprints of the leading leader bozkurt.

Bozkurts never move without organizing and without plan, they do not hunt.

9 - The offspring of a puppies survives even if both the mother and the father die.

The group hierarchy does not allow this in the steppes.
The other group members adopt the puppy and raise them as their own.

10-Our symbol, the sky-colored moth; ie "WALKER".
This type of wolf lives only in Central Asia.
The Turkish nation, Bozkurt, has adopted a symbol for its characteristics.

11- Turkish nation has trained people who have become Bozkurt for centuries.

Therefore Bozkurt was used as a flag in our history ...

image

Sort:  

Congratulations @abdilkara! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @abdilkara! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!