You are viewing a single comment's thread from:

RE: [VN] Tenji block/Gạch xúc giác.

in #takosdiary2 years ago

Chúc mừng @takosdiary, bạn đã nhận được một upvote 20%. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 37647.32
ETH 2247.85
USDT 1.00
SBD 6.63