Masaya Pa Rin Kahit Papaano

in #tagalogtrail3 years ago

Siguro nga ay hindi pa ito ang tamang oras ng aming pagkikita ng aking ina na nasa ibang bansa at nakikipag trabaho sa isang lugar na hindi namin alam.


ano4224q0f.png

Litrato

Pero sa kadahilanan rin na walang pera at kulang ang naibibigay na sustento sa amin pero iyon ay ok lang dahil may trabaho naman ang aking tatay na tumutulong rin sa aming magkapatid sa aming pagaaral at natutulungan nya rin ang nanay namin para makapagambag sa aming kinakailangan.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28949.88
ETH 1750.07
USDT 1.00
SBD 2.49