Så här återkallar du "posting permissions" för Steem Apps via SteemConnect

in svenska •  6 months ago  (edited)

Tredjepart applikationer som busy.org, utopian.io och andra, men också steemauto eller streemian kräver tillstånd att posta eller rösta "i ditt namn". För det måste du ange din "owner key" via steemconnect för att ge rätt till Steem-applikationen.

steemconnect_busy.png

Men inte alla applikationer ger dig möjlighet att återkalla detta tillstånd igen.

För detta kan du använda SteemConnect:

dash1.png

  • gå till "authorized apps" för att se listan över dina auktoriserade appar:

steemconnect_rewoke.png

  • Klicka nu på "Revoke" för den tillåtelse du vill återkallas

revoke1.png

  • Du kan bli ombedd för ditt lösenord igen och bekräfta efteråt:

steemconnect_congrats.png

  • Om du checkar tillbaka på steemd kan du nu se en annan update_account_data-operation och det valda tillståndet är borta:

status2.png

Källa:
how-to-revoke-posting-permissions-for-steem-apps-via-steemconnect

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @gbg! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!