You are viewing a single comment's thread from:

RE: Strimi Stream - Live #2

in #strimi-stream5 years ago (edited)

Testujemy mobilne @strimi w:360px jest ok:
obrazek

w:320 px się rozjeżdża dzwoneczek, ale już mało kto ma taką szerokość ekranu, więc ok ;)

ps zapraszam do konkursu z nagrodą 10 sbd - spróbuj

Sort:  

Mało kto? IPhone 5/SE mają 320px wszerz..

hmm aż sprawdziłem na jednej ze stron, 25k odwiedzin i rzeczywiście 320 trochę (w sumie znacznie) ludzi jeszcze używa:

To prawda, mobilna wersja jest ustawiona do max 360px, dalej nie ma sensu :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17108.37
ETH 1294.57
USDT 1.00
SBD 2.15