Sort:  

hmm aż sprawdziłem na jednej ze stron, 25k odwiedzin i rzeczywiście 320 trochę (w sumie znacznie) ludzi jeszcze używa:

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17146.73
ETH 1265.20
USDT 1.00
SBD 2.20