You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi - Zoo

in #story3 years ago

Geçen sene oradaydım gerçekten büyük bir yer.Birde beslenme saatleri var ona denk getirirseniz gerçekten heyecan verici oluyor.Ordaki pars'ın bir etyiyişi var şaşarsınız.100 kiloluk hayvanların çeviklikleri muhteşem.

Sort:  

evet ben erken saatte gittim çoğu hayvan yatıyordu çıkmaya yakın zevk almaya başladık saat 11:00 den önce girmemek lazım oraya

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 11790.49
ETH 379.00
USDT 1.00
SBD 1.00