You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi - Zoo

in #story3 years ago

bayadır gitmiyorum yine tüm hayvanlar boş boş yatıyor mu yazın görmek mümkün değildi de :) gölgede pinekliyorlar hep simdi nasıldı

Sort:  

Bende sabah erken gittim saat 12 gibi anca canlı olduklarını anlayabildim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.14
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13520.57
ETH 383.00
USDT 1.00
SBD 0.97