[ENG/TR][What Are the Effects of Proteins on the Body and Its Impairment?/Proteinlerin Fazlalığının ve Eksikliğinin Vücuda Etkileri Nelerdir?]

in steempress •  5 months ago

TürkçeSource

Proteinler Eğer Yeterince Vücuda Alınmaz İse;

Canlı vücudunda protein eksikliği durumunda bazı anormallikler ortaya çıkabilmektedir. Bu anormallikler;

 • Yaraların geç iyileşmesi
 • Alyuvar yapımında bozukluklar
 • Enfeksiyonlara karşı bağışıklığın zayıflaması
 • Kanda ozmotik basıncın azalması
 • Büyümenin yavaşlaması sayılabilir.
 • Kas ve kilo kaybına
 • Anemi ve ödem oluşumuna
 • Halsizliğe
Sebep olmaktadır.

Source

Proteinler Eğer Vücuda Çok Fazla Alınır İse;

Canlı vücudunda protein eksikliğinde olduğu gibi proteinin fazla alınımındada bazı anormallikler ortaya çıkabilmektedir. Bu anormallikler;

 • İdrarla kalsiyum atımını da artırarak böbreklerde taş oluşum riskini artırabilir.
 • Kanda ürik asidi artırıp eklemlerde birikmesine neden olarak gut hastalığına yol açar.
 • Hayvansal kaynaklı proteinler doymuş yağ ve kolesterol içerirler. Bu nedenle kalp ve damar sağlığı için risk faktörü oluştururlar.
 • Kan basıncını yükseltebilir
 • Karaciğer yağlanmasına sebep olabilirler.
Sebep olmaktadır.

Not:Bireyin günlük alınması gereken kalorinin %55 i karbonhidrat, % 15-20 sini protein geri kalanını yağlar olarak karşılamalıdır.EnglishSource

Proteins If Not Taken To Enough Body;

In the case of protein deficiency in the living body, some abnormalities occur. These anomalies are;

 • Late healing of wounds
 • Disorders in red blood cell construction
 • Weakening of immunity against infections
 • Blood osmotic pressure decrease
 • Growth is slowing down.
 • Muscle and weight loss
 • For the formation of anemia and edema
 • Fatigue
It is the cause.


Source

Proteins If Your Body Is Too Much;

As the protein is lacking in the living body, some anomalies can occur when the protein is taken too much. These anomalies are;

 • By increasing urinary calcium excretion, the risk of stone formation in the kidneys may increase.
 • Blood increases intestinal acidity and causes constipation in the joints, leading to bowel disease.
 • Animal-derived proteins contain saturated fat and cholesterol. This factor is a risk factor for the heart and the vein.
 • Can raise blood pressure.
 • Liver fat can cause no.
It is the cause.

Note: 55% of the calories to be taken daily by the individual should meet the carbohydrate, 15-20% of the rest of the protein as fat.
Posted from my blog with SteemPress : https://onlyblack.timeets.xyz/2018/06/26/proteinlerin-fazlaliginin-ve-eksikliginin-vucuda-etkileri-nelerdir/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Eray from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İyi günler, yazınız @kusadasi ve @try-market tarafından yürütülen Küratör Projesi için seçilmiştir. Cointurk etiketini kullanarak daha fazla destek alabilirsiniz.
Proje kapsamında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Cointurk Discord Kanalı
image.png

·

Teşekkürler 😄

timeets

I like this place. I'm inspired to write a post based on this quote.

Kas ve kilo kaybına Anemi ve ödem oluşumuna Halsizliğe Sebep olmaktadır

This is an interesting expression in your post! :) I sometimes collect interesting quotes to make a post on their basis.