Love is an illussion (English/Turkish)

in #steempress6 years ago

Freddie Mercury, who inspired me to write this article, describes love as it old-fashioned word in the song called "Under Pressure. Is that really true? Even move the debate one step further; Is love real or is it an illusion?

The person we like to be together with, is who we will fall in love with. We do not even like her as much as others. The important thing is when we together with her, everybody is excluded." said Marcel Proust. Love is, to reveal all the magic a man inside. In this respect, the most beautiful love poems, the most beautiful love songs are arranged and composed by the people who fall in love. Because we only reveal the mystery of ourselves for the sake of what we worship. If that light always seems to be far away, it is actually a step closer to us. All we need is a belief in something that will encourage us to take that step. And love is the strongest of beliefs in this world. These words seem to be words of a person who still believes in love; but this belief does not mean anything at the same time. Apart from this fancy and exaggerated literature, love is the reason why it is really ...

We think that she can fit into the emotional gap in our minds that we are in love with. That space is an immaculate warm place that grows with your intelligence, your imagination. You will try to attract all of you, to show her all your tricks to influence it. But actually she is not that big enough to fill that void, nor are you aware that you are misguided. On the one hand, we think constantly she is the best for me. On the other hand, we think she is absolutely not the one. You feel angry at her because you think she has the divine powers in her inside and she does not use them.

If you look at it closer you can understand that person you think you are in love with is the most ordinary person in the world, entirely outside the meaning you have put to it. The person you ran after will remain in that comfortable place, in that comfortable place, as long as she feels good, and will never dare to enter. Because human ego will go beyond even your love, will make your love insignificant and use it as an ego-satisfaction medium.


Bu yazıyı yazmamda bana ilham veren Freddie Mercury, Under Pressure isimli parçasında aşkı, modası çoktan geçmiş bir kelime olarak tanımlıyor. Acaba gerçekten öyle mi? Hatta tartışmayı bir adım daha ileriye taşıyalım; aşk gerçek midir, yoksa bir ilüzyon mu?

"Birlikte olmaktan hoşlandığımız kişi kimse aşık olacağımız kişi de odur. bir kişiyi o ana kadar başkalarından fazla hatta onlar kadar beğenmiş olmamız bile gerekmez. Önemli olan o insana düşkünlüğümüzün başka herkesi dışlamasıdır." der Marcel Proust İnsanın o ana kadar içinde sakladığı tüm cevheri ortaya çıkarması demektir aşk; bu yüzdendir ki en güzel aşk şiirleri, en güzel aşk şarkıları aşık insanlar tarafından düzenlenmiş ve bestelenmiştir. Çünkü sadece taptığımız şey uğruna benliğimizin gizemini ortaya çıkarırız. O ışık her zaman uzakta gibi dursa da, aslında bir adım kadar yakındır bize. Tek ihtiyacımız olan o adımı atmak için bizi cesaretlendirecek bir şeye inanç duymamız. Ve aşk bu dünyadaki inançların en güçlüsüdür. Bu sözler aşka hala inanan bir insanın sözleriymiş gibi duruyor; fakat bu inanç, tek başına bir anlam ifade etmese de, bu masalsı ve süslü edebiyatın dışında, aşk acaba gerçekten nedir...

Aşık olduğumuz insanı kafamızdaki duygusal boşluğa sığdırabileceğimizi düşünürüz, o insan tam da oraya göredir ne eksik ne fazla. O boşluk sizin zekanızla, hayal gücünüzle büyüyen tertemiz sıcacık bir yerdir. Her şeyinizi, tüm hünerlerinizi ona göstererek onu etkilemek için oraya çekmeye çalışırsınız. lakin aslında ne o, o boşluğu dolduracak kadar büyüktür, ne de siz kapıldığınız yanılgının farkındasınızdır. Sürekli, ya oysa deyip bir yandan hayır kesinlikle o değil diye kendinizle çelişir durursunuz. Sanki karşıdakinin tanrısal güçleri vardır da onları kullanmıyor diye ona kızıp durursunuz.

Aslına bakacak olursak, aşık olduğunuzu zannettiğiniz kişi, sizin ona yüklediğiniz mananın tamamen dışında, dünyanın en sıradan insanıdır. bir büyüye kapılmak gibi, arkasından koştuğunuz kişi, kendisine yüklenen mananın üzerinde, o rahat yerde, kendini iyi hissettiği sürece kalacak ve içeriye girmeye asla cesaret edemeyecektir. Çünkü insan egosu, sevginin bile ötesine geçerek, aşkınızı önemsizleştirecek ve bunu bir ego tatmini aracı olarak kullanacaktır.Posted from my blog with SteemPress : https://kadjar.000webhostapp.com/2018/09/love-is-an-illussion-english-turkish
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kadjaar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 34.78% upvote from @steembloggers courtesy of @minnowpond!

You got a 12.64% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 61.54% upvote from @luckyvotes courtesy of @minnowpond!

You got a 13.14% upvote from @dailyupvotes courtesy of @minnowpond!

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 248.98% with total bids of: 0.195$

You just received 20.47% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @minnowpond!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

You got a 54.76% upvote from @sleeplesswhale courtesy of @minnowpond!

Nice post ! You got 85.71% upvote from @flymehigh. Earn free sbd/steem daily by delegating(renting) your SP. We share high return, click here to delegate your sp to flymehigh if you don't know, how to earn passive income by delegating your SP click here for more info Join our discord You can promote your posts. Thanks.

This post has received a 29.50% upvote from @lovejuice thanks to @minnowpond. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 12.70% upvote from @minnowvotes courtesy of @minnowpond!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 64130.23
ETH 3169.82
USDT 1.00
SBD 2.47