Sort:  

Evet. Özellikle eski postlarını Steemit'e göndermek isteyenler için büyük kolaylık. Publish to Steem özelliği ile kolay bir şekilde gönderim yapılabiliyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 58668.45
ETH 3162.85
USDT 1.00
SBD 2.44