You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steempress Nedir ve Nasıl Kullanılır? (Turkish Tutorial & Review)

in #steempress6 years ago

Paylaşım için teşekkürler @damla. Wordpress ya da steempressi bilmiyorum 3 çalışma aynı gün geldi önemli ve güzel bir gelişme sanırım. :) haftasonu inceleyeceğim buraya not düşeyim.

Sort:  

Ben teşekkür ederim yorumun için. Haftasonuna zaten çok az kalmış. Soruların olursa ben burdayım :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64294.06
ETH 3427.66
USDT 1.00
SBD 2.59