Sort:  

Örneğiniz hoşuma gitti ve beni gülümsetti. :)

Teşekkürler.😊

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41923.38
ETH 3126.75
USDT 1.00
SBD 4.77