PINOY HENYO WEEK #28 10/14/2018

in #steemph2 years ago

b02wja21ka.jpg

ANG NAKARAAN SA PINOY HENYO.

Mataimtim na naiuwi ni baby @czera ang kampyonato noong nakaraang linggo. Humadlang man ang langit at lupa ay hindi nagpapigil ang dalaga upang maabot and dulo ng tagumpay. Datapwat bahagyang napigilan ang kaniyang pagkapanalo, naghintay siya nang masigasig upang gapiin ang mga katunggali sa naturang tagisan ng talino.

Totoo pala ang matandang kasabihan na "kay haba-haba ng prosisyon sa simbahan din ang tuloy". Ibig sabihin ay ang haba-haba at ang tagal-tagal ng labanan ngunit siya pa rin pala ang magwawagi.

Siguro itinakda na talaga ng panginoon na siya ang manalo. Masarap talaga ang tagumpay, lalo na kapag ito'y nakamtam sa unang pagkakataon. Sana'y magtuloy-tuloy na ang iyong pagkapanalo. Nang sa gayon ay maitala natin sa aming listahan na ika'y isang certified Pinoy Henyo haha! Kung saka-sakali man na hindi ikaw ang pinalad, panalo ka pa rin naman sa puso ko.

Kaya naman ngayong araw ng Linggo ay inaanyayahan ko po kayong muli na lumahok sa pinakakinaaadikang laro sa discord. Ito po'y walang iba kung hindi ang Pinoy Henyo Discord Edition.

Nanawagan po akong muli, na kung sino man diyan ang may busilak na kalooban ay mangyari lang po na mag-donate sa Pinoy Henyo. Nang sa gayon ay mapalaki po natin ang ating papremyo at lalung paipamalas ng ating kalahok ang kanilang 1000 porsyento.

Sa tingin ko po kasi ay hindi pa po nila gaanong nilalagpasan ang kanilang mga limitasyon. Bagkus ay nakaalalay pa rin sila sa mga susunod na mangyayari.

Ito pong muli ang inyong abang lingkod na si 2K, na nagsasabing "ang masarap sa itlog ay kamutin hindi kalmutin". Maraming salamat po! Sa uulitin.

ADIEU! GROS BISOUS A TOUS.2tqz8mql18.png

bwqc1uzjnt.png

tqy91cwceu.png

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thank you kindly.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twotripleow[DeShawn Tragnetti] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.