LAST SUNDAY'S PINOY HENYO WINNER WEEK #31. 10/28/2018

in #steemph2 years ago

954ycnvpi9.jpg

Mapagmahal na umaga sa inyong lahat. Andito po muli ako para i-report kung sino ang nanalo sa nakaraang pinoy henyo. Kailangan pa bang itanong iyon? Siyempre ang nagwagi ay walang iba kung hindi si boss Ian Mapagmahal @iyanpol12.

Ginabi man ang tagisan ang mahalaga naging masaya kaming lahat sapagkat ay ibinigay namin ang lahat-lahat para sa gabing iyon. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa mga masugid nating mga kalahok.

Nahuli man si Manong Oscar ay sinikap pa rin niyang lumahok, sa kabila ng kasiyan ay pinili pa rin ni Manong Oscar para lang sa Pinoy Henyo. Ganoon din si baby @czera kahit na gabing-gabi na sumali pa rin.

Ang magkasintahang @atongis at @el-dee-are-es ay nagpamalas ng kakaibang galing ngunit si boss Ian Mapagmahal pa rin ang nagwagi bandang huli. Sadyang hindi talaga kakayanin ang mapagmahal na si boss Ian. Iisa lang talaga ang alamat at hindi pwedeng maging dalawa.

Wala man si tita Rome roon ay nakikinig naman daw siya kahit inaasikaso niya si Ayapots. Si Ayapots na nagmamaktol noong panahon na 'yon.

Ani manong Oscar, kung siya raw ay isang paputok siya raw ay isang Sinturon ni Hudas. Sa kadahilanang dire-diretso raw ang putok at kaya ang maraming rounds. 'Yong tipong alam mong hindi na puputok pero bigla-bila na lang puputok.

Marami nga palang salamat sa inyong lahat. Walang Pinoy Henyo kung wala kayo. Sabay-sabay nga pala nating gunitain ang Araw ng mga Patay ngayon Nobyembre A Uno. Sabay-sabay rin nating ipagdasal ang mga namayapa nating mga mahal sa buhay.

v7z8y3okc6.jpg

  1. Zanjoe Marudo
  2. keyboard
  3. Pakbet
  4. fox
  5. Lasagna
  6. mangkok
  7. balot

Ian 5 Czera 2 Yenna 0 Ellen 0 Atong 0 Rome 0.

Sa mga nasalanta ng bagyo ngayon. Ibayong pag-iingat po ating gawin. Nang sa gayon ay maiwasan ang sakuna. Ingat po kayong lahat diyan sa bandang norte ng Luzon.2tqz8mql18.png

bwqc1uzjnt.png

tqy91cwceu.png

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twotripleow[DeShawn Tragnetti] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Haha! Grabe yung kay manong.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 9259.72
ETH 241.16
USDT 1.00
SBD 1.01