လက္မလည္တဲ့ တစ္ေန႔တာ

in steemmonsters •  16 days ago

ရတဲ့အခ်ိန္မွာရသလို ဂိမ္းေဆာ့လိုက္ ဝတ္ဆိုက္ေပၚစာေရးလိုက္ ေဖ့ဘုတ္မွာျပန္ရွယ္လိုက္ စတီးမန႔္ေပၚတက္ေရးလိုက္ ေဈးထေရာင္းလိုက္နဲ႔ တစ္ေန႔တာကုန္ဆုံးေနပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဟိုေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္အျဖစ္ အဆုံးသတ္ေစခဲ့တယ္။ ၾကားထဲပါဝါမႏိုင္ပဲ ၿပိဳင္ပြဲသြားဝင္ေသး ရႈံးတာပါပဲ။
ဒီေန႔ရလိုက္တဲ့ ကဒ္ေလးေတြ
ne50vjgsec.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@nayhlaingsoe, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nayhlaingsoe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi, @nayhlaingsoe!

You just got a 1.17% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.