Sort:  

Biz də ölülər dirilməsə də səsləri olur həmişə :)

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.14
JST 0.154
BTC 63078.89
ETH 2455.66
BNB 547.17
SBD 8.90