Papatya faciəsi.

in steemix •  23 days ago

Sevir, yoxsa sevmir. Deyən lazım ki, sevirsən sev. Sevmirsənsə də sevmə. Papatyaların nə günahı var ki. Onsuz da adətimizdi günahı başqalarında görmək. Sevgi məsələlərində də papatyaları günahkar eləmişik. Ləçəkləri bir - bir qoparıb birinin bizi sevib sevmədiyini yoxlayarıq. IMG-20190129-WA0005.jpg O adamın bu papatyadan xəbəri yox, papatyanın da o adamdan xəbəri yox. Ümumiyyətlə, adətimizdi insan olmayanları insan olanların problemlərinə ortaq eləmək. Önümüzdən qara pişik keçsə o gün işimiz düz gətirməyəcək deyib həlak oluruq. Bəlkə bu pişik o anda yolun bu üzündən o üzünə keçməlidi. Keçməsinmi? Və yaxud gecələr həyətdə köpək ulayır. Yox, bu xeyirli əlamət deyil, nəsə olacaq. Ulamasınmı?:)
Yox, papatyalar da açsın, pişiklər də yoldan ürəkləri istəyən zaman keçsin, itlər də nə vaxt kefləri buyursa ulasınlar. Siz özünüzə baxın, özünüzə😊

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hatayı kendimize yakıştırmak adetimiz değil ne yazık ki 😊

·

Hata bende demek, insanoğlunun ən büyük cesaretlerindendi...

·
·

Kendi o papatyalardan fal bakarken neden kendi adımıza bakmıyoruz, biz sevgimizden emin miyiz???
🤔

Papatyanı deyə bilmərəm, biz "üçqulaq" yonca ilə edərdik. 3 haqqımız vardı, çox vaxtda sonu ayrılıq olurdu, sevmirdi :)

·

Beş yarpaq yonca tapmaq lazım idi. Sevir ilə başlayırsan, gerisi artıq məcburiyyətdəndi sevmək😊

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by queqtra from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Papatyadan buralara gelmek :) tebrikler hocam bunu ancak siz yapabilirdiniz.

·

Hocam, yapmayın, bu da bizim sırrımız olsun:)
Resimlere de yazık olur telefonda. Bir şekilde onları üze çıkartmamız lazım:)

·
·

iyi yapıyorsunuz hocam :) ziyan etmemek lazım.

beyaz-sarı ve yeşilin bu kadar yakıştığı bir şey yoktur galiba..
aklıma papatyadan taç yapışlarımız geldi🌼🌼

·

Biz de yapardıq. Çox da mutlu olardıq😊

Congratulations @nurengizbagirova! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here