Biz onun bir parçasıyıq...!

in #steemix4 years ago (edited)

Bəzən təbiətdən danışanda elə danışırıq ki, sanki biz başqa aləmin üzvləriyik. Allah təala yeri elə bir mükəmməl yaratmış ki, içərisinə var olan hər şey bir birinin tamamıdir. Yaxşı və pis bildiyimiz özlüyündə birlikdə tamam olanı təşkil edir.
Məktəb illərində o qədər də yaxşı oxumasam da, lakin yaşa dolduqca ətrafımdakı olanları, əvvəllər fikir vermədiyim təbiətimi görməyə anlamağa başladım.
Təbiətdəki canlılar iki qrupda bitkilər, heyvanlar. Biz ağıllı olduğumuz üçün özümüzü heyvan qrupundan ayırırıq. Anladım ki, heyvanlara lazım olan bitkilərdə, bitkilərə lazım olan heyvanlarda var.
Keçək əsas anlatmaq istədiyim fikirə. Bədənimizi düşünsək ona lazım olan eleməntlərin çatışmaması nəticəsində müxtəlif xəstəliklər baş verir.

1348522_Wallpaper2.jpg

Bu çatışmayan elementləri bərpa edən yalnız həmin yerdəki bitkilər və ya onunla qidalanan digər heyvanlardır. Bacardığımız qədər öz yaşadığımız yerdə yetişən meyvələrdən və ya yeyə biləcəklərimiz vasitəsilə öz çatışmayan mineral və vitaminlərimizi bərpa edə bilərik. Məsələn bananın və almanın tərkibində dəmir var. Lakin müxtəlif üsullarla yetişdirilərək gəlib bizə çatan bananın tərkibində yetişdiyi yerin çatışmayan o qədər menral və vitamin komleksləri var ki, bəlkədə bizim bədənimizin ona ehtiyacı yoxdur.

250px-Musa-sp3.1.jpg

Lakin onu daha çox qəbul etməklə maddələrin düzgün olmayan paylaşmasını təşkil edirik. Lakin həyətimizdə bitən alma bizə lazım olan dəmirin tam miqdarı ilə bərabər lazım olan bütün madəlləri təşkil edir.

alma.jpg

Belə baxsaq ağacları qırmaqla, həyətimizdə saxladığımız digər heyvanları artıq saxlamaqla rahatlıq əldə ediyimizi düşünürük. lakin xəstəlikləri istəməyərək bazardan alıb evimizə gətiririk. Çalışaq öz ətrafımızı özümüzə görə də olsa qoruyaq.

Biz məhhv etdiyimiz şeylərlə tam oluruq.

Sağlıqlı ömür arzusu ilə....

Sort:  
Loading...

İngilislər deyir ki, gündə bir alma ye, həkimə yolun düşməsin.

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @famil ! You received a 10.30% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 1800 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 19981.56
ETH 1356.72
USDT 1.00
SBD 2.46