Göylərin anası.

in #steemix5 years ago (edited)

Everest planetimizin en hündür dağıdır.Onun hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 8848 metrdir.

654579009.jpg
photo

Adı ekspeditor olan Con Aeverestin şerefinə qoyulub.O ingiltərəli idi.Everestin bir neçə başqa adlarıda var.Tibetdə onu Comolunqma zirvəsi adlandırırlar.Tərcüməsi qarların müqəddəs anası deməkdir.Nepalda isə Saqarmaxta adlandırırlar.Menası isə yer kürənin anası deməkdi.İlk bu dağın ölçülməsi 1856-cı ildə baş vermişdi.20-ci əsrin axırlarında Everest müasir avadanlıqla ölçüldü.Bu ölçülərə görə Evesest 35 metr dahada hündür hesablandı.Ancaq bunu qanuni qebul etmədilər.Everesti birinci feth eden Yeni Zellandiyanın alpinistləri Edmind Xilari və Tendinq Norgey olub.Onlar Evereste 29 may 1953-cü ildə qaxdılar və burda 15 dəqiqə oldular.İndi isə Everestə qalxmaqüçün pul ödəmək lazımdı.Tibet terefinden qalxmaq üçün 5500 dollar, Nepal tərəfdən isə 50000 dollar ödəmək lazımdır.Qruppada 7 nəfərdən çox insan olmamalıdır.1978-ci ildə alpinistlər Rayinxold Messner və Piter Xabeler ilk dəfə oksigen maskasız qalxdılar.İlk Evereste qalxan qadın alpinisti amerikali Steysi Elisson olmuşdu.Bu hadisə 1988-ci ilin 29 sentyabrında baş vermişdi.Deyilənə görə Everesti fəth edən zamanlarda 150-200 insan həlak olub.Onların bəziləri öldüyü yetdə də qalırdı.Çün ki onları aşağı düşürtmək mümkün olmurdu.Fiziki güc baxımından çox çətin olirdu.Helikopteri isə cəlb etmək mümkün olmurdu.Yay aylarında dağdakı temperatur o dan yüksək olmurdu.Qışda isə -60 dərəcəyə kimi düşə bilirdi.Burda küləyin sürəti saniyədə 55 metrə catır.Everestin üzərində çoxli zibil yığılıb.O qədər zibil yığılıb ki, onu dünyanınən hündür zibilxanası adını vermək olar.2008-ci ildə Tibetin ətraf mühitin qorunması idarəsi 8 ton zibil yığmışdı.2014-cü ildən Nepalın qanunlarına görə hər Everestə çıxan alpinist düşəndə özü ilə 8 kl zibil düşürtməlidir.Onların düşüncəsinə görə bununla çirklənmənin qabağını almaq olar.

Sort:  

Hi @camal
As a follower of @haccolong this post has been randomly selected and upvoted by @hoaithu's Curation Trail with 15upvotes
This is random free upvote daily when you follow @haccolong
(If you check if you have followed, please wait 5 seconds, usually you have already followed so you get this upvote)
Check my blog to get the best service for you.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62623.56
ETH 3037.97
USDT 1.00
SBD 3.70