Nəsli Tüknən Heyvanlar - Pələnglər !

in #steemix4 years ago (edited)

Salam , Dostlar . Bugünkü yazım adından da göründüyü kimi dünyada nəsli tükənməkdə olan heyvan növlərindən biri - Pələnglər haqqındadır .

Pələnglər bildiyimiz kimi pişikkimilər fəsiləsinə aiddir , bundan əlavə fəsiləsinin ən güclü , ən böyük növüdür . Hazırda təəssüflər olsun ki , pələnglərin nüfuzu hədsiz dərəcədə azalıb . Belə ki , 1 əsr bundan əvvələ qədər pələng nüfuzu Asiya qitəsində xeyli sayda idi və Türkiyə , Hindistan , Çin kimi ərazilərdə , Mərkəzi Asiyada xeyli yayılmışdılar , lakin hazırda dünyada olan pələng nüfuzu o qədər azalıb ki , 100 il - 1 əsr bundan əvvəl pələnglərin yayıldığı , mövcud olduğu ərazilərlə indiki yaşadıqları əraziləri müqayisə etsək , pələnglərin yaşadıqları ərazilər 95% 'ə qədər azalıb .Hazırda qalan pələng nüfuzu da əsasən Cənub-Şərqi Aasiyadadır .

pələng2.png

Nəsli kəsilmə prosesi pələng növlərinin hamısında yaşanır . Bir sevindirici halı qeyd edim ki , 2016-cı ildə ilk dəfə olaraq son 100 ildə pələng nüfuzunda artım yaşanıb ki , bu da onların qoruma altına alınması ilə əlaqədardır . Bu , həqiqətən də , şəxsən məni çox sevindirən bir hal oldu oxuduğumda . Pələnglərin 2016-cı ildə mövcud olan sayları ölkələrə nisbətdə aşağıdakı kimidir :

peleng3.png

Pələnglərin mövcud olan məşhur növləri kimi Amur Pələngi , Benqal Pələngi , Hind-Çin Pələngi , Malay Pələngi , Sumatra Pələngini xüsusilə qeyd etmək lazımdır .

Dostlar , bu kimi vacib məlumatları paylaşmağı özümə borc bildim . Pələng nüfuzunun bu qədər azalmasını oxuyanda bunu paylaşmağı borc bildim özümə . Pələnglər haqqında bildiyim ən yaxşı film kimi isə Pi 'nin Macəraları-nı məsləhət görərdim ...

Photo Link 1 : >>>
Photo Link 2 : >>>
Photo Link 3 : >>>

Sort:  

Congratulations @angryblogger! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got an awesome upgoat, thanks to @cameron99
BuildTeam wishes everyone a bullish new Year!
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19112.46
ETH 1289.76
USDT 1.00
SBD 2.42