လူတို၏ စရိုက္ သဘာဝ အရ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြကို

in steemit •  6 months ago

လူတို၏ စရိုက္ သဘာဝ အရ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြကို ခင္မင္တြယ္တာတက္ျကသည့္ သဘာဝရွိပါသည္။သဘာဝမတူေသာ အေပါင္းအသင္းကို ေပါင္းမိ၍ ဒုကၡ ေရာက္ရသည့္ သာဓက မ်ားစြာ ရွိသလို ဘဝအတြက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ညႊန္ျပနိုင္ေသာ အေပါင္းအသင္းေျကာင့္ ထူးခြ်န္သြားေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။မိသားစုတစ္စုတြင္ ထိုမိသားစုမွေပါက္ဖြားလာေသာ အသိုက္အဝန္းကို ေဆြမ်ဳိးဟု သတ္မွတ္ျကပါသည္။
ေဆြမ်ဳိးသည္ အေပါင္းအသင္းထက္ပင္ ေျပာမနာ ဆိုမနာ ျဖစ္ျကသည့္ သေဘာရွိသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားမွာလည္း လြန္စြာရင္းနီွးလာပါက ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ားကဲ့သိို့ပင္ ျဖစ္လာျက၍ ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ဟုပင္သတ္မွတ္ျကသည္။ တစနည္းအားျဖင့္ မိမိခင္မင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ တြယ္တာရာ အဝန္းအဝိုင္းသည္ ေဆြမ်ဳိးထက္ပင္ အကူညီ အေထာက္အပံ ရသည့္ အခါမ်ဳိးမွာလဲ သတ္မွတ္ျကသည္။
ေလာက၌ တံငါနားနီး တံငါ |မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသကဲ့သို့ ေကာင္္းေသာမိတ္ေဆြ႐န္ အလြန္အေရးျကီးသည္။ ထိုမိတ္ေဆြ သည္ မိမိဘဝ တိုးတက္မွ ုကို ေထာက္ကူေပးသူ ပံ့ပိုးေပးသူလည္းျဖစ္က မိမိခင္မင္ရာသည္ ေဆြမ်ဳိးကဲ့သို ့ေပါင္းသင္းရေပမည္။ေလာက၌ မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္လွပါသည္။ ထိုမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းကိုပင္ အျခား လူမွ ုကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ဆိုသလို ျမိန္ရာ
ဟင္းေကာင္း ဆိုသလို တင္းစား၍လည္း သံုးနွန္း
ခဲ့ျကပါသည္။

IMG_20180503_224241.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post received a $0.420 (66.47%) upvote from @upvotewhale thanks to @zabatar! For more information, check out my profile!

Congratulations @zabatar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @zabatar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zabatar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!