Poza miasto

in #steemit4 years ago

A dziś tak inaczej bo wybrałem się za miasto wyrwać się z przed komputera i zobaczyć jakie jest piekne otoczenie i jak można i zobaczyć również ciekawe widoki oprócz bloków dookoła tam gdzie się mieszka to jedne że zdjęć jakich zrobiłem przy okazji IMG_20180820_075414_BURST008.jpg

Sort:  

Nie w pracy dzisiaj? Ja niestety już tynk rzucam

Posted using Partiko Android

Współczuję😃 miałem ochote się rozerwać troszke

Congratulations @pnr! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28706.59
ETH 1748.34
USDT 1.00
SBD 2.49