လူအမ်ားစုသည္ မဆုတ္မနစ္

in #steemit4 years ago

လူအမ်ားစုသည္ မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာမွ ုမရွိဘဲ အလြယ္တကူႏွင့္ ျငီးေငြ ့တက္ျကသည္။ အလြယ္တကူနွင့္ အရွုံးေပးတက္ျကသည္။အခ်ဳိ ့မွာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နွင္ ့ လက္ေလ်ာ့ ၍အရွံုးေပးလိုက္ျကသည္။ထိုေျကာင့္ လူကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး နိုင္ငံေရး ပညာေရး အားကစား စသည့္ တို ့၌ဇြဲကို အရင္းတည္ကာ သတိရွိရွိ နွင့္ လံုလစိုက္ထုတ္ပါက ေအာင္ျမင္မွာမလဲြေပ။ဇြဲဟူသည္ ေမြးကတည္းက ပါလာျခင္း မဟုတ္ေပ။ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ဇဲြကိုပ်ဳိးေထာင္ရမည္။ေမးြျမဴရမည္။မည္သည့္ အလုပ္မဆို အင္းအားအစြမ္းကုန္ အားစိုက္၍ ျပဳလုပ္ေသာေျကာင့္ ထိပ္ဆံုးသို့ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း အစဥ္တစိုက္ ပန္းတိုင္သို ့ေရာက္ေအာင္ ဇဲြျဖင့္ျကိဳးစားရန္လိုပါသည္။

photowrite-05May18-215638.png

Sort:  

This post received a $0.420 (67.30%) upvote from @upvotewhale thanks to @ntamntam! For more information, check out my profile!

Congratulations @ntamntam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 18893.79
ETH 1026.67
USDT 1.00
SBD 2.94