Sort:  

@noisy jedno pytanie jeszcze AnonSteem pobiera jakąś opłatę dla siebie, czy to co im wpłacamy idzie później w nasze SteemPower? Złapałem się na tym, że zalogowałem się z nowego konta... To ja @lipszczak :P

Chyba oba na raz - część do nich, część dla ciebie z powrotem

Szczerze mówiąc nie jestem pewien, ale nie zdziwiło by mnie to. Zaleta anon.steem.network jest taka, że możesz stworzyć konto całkowicie anonimowo, nawet używając sieci TOR, w związku z tym, nie zdziwiło by mnie to, jeżeli jakiś % autor tego rozwiązania wziąłby dla siebie.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 11107.43
ETH 386.64
USDT 1.00
SBD 0.98