Sort:  

Dự án này lâu dài là chắc chắc luôn ý, nhưng mức độ thành công nhanh hay chậm là còn tuỳ ở sự hỗ trợ từ cộng đồng nữa, anh cũng hi vọng qua bài này giải đáp được những thắc mắc của mọi người về chương trình

dạ vâng,

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16