ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္

in #steemit4 years ago

hello စတီးမစ္ျကီး
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပဲ တင္မယ္ဗ်ာ
မေရာက္တာျကာျပီ ျဖစ္တဲ့ steemit ျကီးဆီ ခဏ
အလည္လာျကည့္တာပါဗ်ာ
အားလံုးပဲ ေနေကာင္းျကပါေစ
အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္ျကပါေစလို ဆုေတာင္း
ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

IMG_20180502_021310.jpg

Sort:  

You got a 42.79% upvote from @bid4joy courtesy of @calicabre!

Great post! You've earned a 25.00% upvote from @dolphinbot
Join the DolphinBot Team for Daily Payouts in Steem! Click here: http://bit.ly/dolphinbot

You got a 7.03% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @calicabre! Delegate us Steem Power & get 100%daily rewards Payout! 20 SP, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000 or Fill in any amount of SP Earn 1.25 SBD Per 1000 SP | Discord server

You got a 16.94% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

Upvote Done Plz Delegate Your STEEM POWER and start earning 100% daily payouts

You got a 27.59% upvote from @dailyupvotes courtesy of @calicabre!

You got a 4.67% upvote from @postpromoter courtesy of @calicabre!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 22.64% upvote from @whalecreator courtesy of @calicabre! Delegate your Steem Power to earn 100% payouts.

You got a 40.72% upvote from @steembloggers courtesy of @calicabre!

This post has received a 10.17 % upvote from @boomerang.

You have been defended with a 65.91% upvote!
I was summoned by @calicabre.

You got a 45.66% upvote from @redlambo courtesy of @calicabre! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 57.14% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @calicabre! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.

This post has received a 28.84% upvote from @lovejuice thanks to @calicabre. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You just received a 24.31% upvote from @honestbot, courtesy of @calicabre!
WaveSmall.gif

You got a 19.84% upvote from @bpclan courtesy of @calicabre!

You got a 10.04% upvote from @minnowvotes courtesy of @calicabre!

Congratulations, your post received 19.23% up vote form @spydo courtesy of @calicabre! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

You got a 8.06% upvote from @brupvoter courtesy of @calicabre!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19116.72
ETH 1332.56
USDT 1.00
SBD 2.47