ေကာင္းကင္မွာ

in #steemit5 years ago

ေကာင္းကင္း၌ မိုးသားတိမ္လိပ္တို ့သည္ ေတာင္ျပန္ေလအေဝွ့တြင္ ေရြ့လ်ားလ်က္ရွိသည္။ ေလေဆာင္တိမ္သာ ဟိုသည္ေရြ့ လ်ားလ်က္ရွိ၏ ။တိမ္တို ့သည္ အေရာင္ အေသြးစံုလင္လွသည္။ ေရာင္စံု တိမ္တို ့ျဖင့္ တင့္တယ္ေန၍ ေကာင္ကင္ျပင္ရွ ုခင္းသည္ နတ္ပန္းခ်ီ ေဆးစံုကြန္သကဲ့သို့ အလြန့္အလြန္သာယာလွေပသည္ တိမ္ေျပးသျဖင့္ မွိန္ေမွးေသာ အေတြးတို ့ပၚကာ ေရးျခယ္ရလွ်င္ တိမ္ပန္ခ်ီ အလွတို ့သည္ကား စာသ၍ ကုန္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။မိုးေကာင္းကင္မွာလႊမ္းျခံဳ သင္တိုင္ တိမ္အလိွိုင္းျဖင့္ ရွ ုလိုက္တုိင္း သာယာ၍ ေနေပသည္။ တိမ္နီ တိမ္ဝါ တိမ္ျပာ တိမ္ပန္းတို ့ျကား၌ လွ်ပ္ႏြယ္မ်ားတနးလ်က္ ရွိေန၍ လွ်ပ္ ပန္းလွ်ပ္ႏြယ္ တို့က လွ်ပ္စစ္ လက္သည္း ျပက္ခနဲ လွ်င္လွ်င္မိုးမည္းမ်က္ႏွာ ကုတ္ျခစ္ ေနသကဲ့သို့ ျဖစ္ေနေပသည္။ နယုန္မိုးေသးဆို သကဲ့သို့ မိုးေသးမိုးမွႊား ကေလးမ်ားက တစိမ့္စိမ့္ တေစြတေစြျဖင့္ ရြသြန္း၍ေနေပသည္။သည္းလည္းမသဲ စဲလဲမစဲ တဖဲြဖဲြ ရြာသြန္းေနေပသည္။

IMG_20180522_085052.jpg

Sort:  

You got a 16.13% upvote from @whalepromobot courtesy of @beelin!

Great post!
Thanks for tasting the eden!

You got a 73.68% upvote from @steembloggers courtesy of @beelin!

This post has received a $100.00 % upvote from @siditech thanks to: @beelin.
Here's a banana! banana-small.png

You got a 4.44% upvote from @emperorofnaps courtesy of @beelin!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

This post has received a 5.59 % upvote from @boomerang.

Congratulations, your post received 29.83% up vote form @spydo courtesy of @beelin! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

You got a 7.11% upvote from @upmewhale courtesy of @beelin!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 3.87% upvote from @postpromoter courtesy of @beelin!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 4.22% upvote from @upme thanks to @beelin! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% from your share, daily payouts ( no commission ).
Quick delegation links: 25SP | 50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2000SP | 5000SP | Custom Amount

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.11% upvote!
I was summoned by @beelin. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28390.92
ETH 1800.04
USDT 1.00
SBD 2.81