منشور گروه SteemAcesteemCreated with Sketch.

in #steem5 years ago


1 - هر شخص با یک اکانت مجاز به معرفی تنها 4 نفر است.

2- افراد معرفی شده ، در شروع با 15 استیم اهدایی خود استیمیت کار را آغاز می کنند. (پس از آشنایی با استیمیت و مسائل امنیتی آن ، اشخاص می توانند در صوت تمایل با مسئولیت خود هر مبلغی که مایل بودند در استیمیت به استیم پاور تبدیل می کنند ولی به هیچ عنوان در این گروه اجازه ندارند دیگران را تشویق به سرمایه گذاری کنند.)

3- کاربران باید تمام پست های خود را برروی استیم پاور  تنظیم می کنند.

4- کاربرهای جدید هرروز حداقل یکبار استیم  خود را چک می کنند و با انرژی 100 درصد از پست معرف خود شروع می کنند و تا پست بالاترین نفر در این شبکه با همان 100 درصد رای می دهند.

نکته1:  اگر همه کاربران قانون 4 را به دقت انجام دهند در و در دوهفته اول خود 4 نفر را ثبت نام و در استیم فعال کنند(بدون هیچ گونه سرمایه گذاری) در ادامه این سیستم قادر خواهند بود پس از تکمیل 7 لایه برای یک پست خود در روز حداقل 20 دلار کسب کنند.

5 - به اشخاص توصیه میشود برای اینکه از حداکثر رای شبکه خود استفاده کنند، پس از بالارفتن میزان درآمد و دارایی حساب ، حداقل موجودی اشخاص باید 500 دلار باقی بماند و مابقی آن نهایتا ماهی 300 دلار قابل برداشت می باشد.در غیر اینصورت به کسانی که پولهای درآمده از پست ها را از استیم خارج کنند برخورد می گردد، که ممکن است در بالاترین حدبرخورد اخراج از گروه SteemAce و درخواست آنفالو کردن آن توسط دیگر اعضا باشد.

نکته2: دلیل ماده 5 آنست که ممکن است تعدادی از کاربران پولهای خود را خارج کنند و با حداقل رای به دیگران vote دهند در حالی که از vote دیگران سود می برند.

نکته3: هر کاربر می تواند میزان سرمایه گذاری نقدی که شخصا انجام داده را بدون محدودیت خارج کند و محدودیت ذکر شده مربوط به استیمیتی است که درآمد داشته ایم. 

6- پس از آماده شدن اپ مخصوص این گروه ،برای استفاده از امکانات استیم و گروه نتوورکی ، به افراد توصیه می شود از این اپ برای عملکرد هرچه صحیح تر تیم و گزارش گیری ها استفاده کنند. 

نکته 3 : برای شروع اپ های جایگزین با لینک نصب معرفی می گردد که باعث راحتی و عملکرد بهتر شما در استیمیت می شود.

نکته 4: با بزرگ شدن شبکه SteemAce و خارج نکردن سرمایه هایمان از آن می توانیم از امکانات این شبکه استفاده کنیم و برنامه ریزی های بزرگتری برای در دست گرفتن مبادلات مالی بیشتر در این شبکه را انجام دهیم، همچنین تبدیل نشدن این ارز به ارزهای دیگر و انجام مبادلات ، مستقیما با این ارز باعث میشود که در رشد صعودی ارزها عرضه این ارز کم شود و با افزایش تقاضا ، شاهد صعود بیشتر نسبت به دیگر ارزها باشیم.

7. مسایل امنیتی در حفظ و نگهداری سرمایه هایتان بسیار مهم است، حتما در حفظ و نگهداری رمز خود در جای امن تلاش کنید و مراقب باشید در دسترس دیگران و یا هکرها قرار نگیرد. همچنین با یوزر و پسوورد خود از سایت های غیر معتبر به استیمیت لاگین نکنید.

نکته5: پس از افزایش سرمایه در Wallet تان ، پیشنهاد میشود که پس از تغییر پسوورد ها ، دیگر آن را در جاهای غیر امن ذخیره ننماید.

8. برای این که شبکه یکدست ساخته شود و افراد بتوانند نفرات زیرین خود را بهتر کنترل کنند ، هر شخص می تواند در این گروه حداکثر 1 اکانت داشته باشد ، مگر آنکه برای هر اکانت جدید 300 استیم به حساب خود واریز نماید تا نسبت به اکانت خود احساس مسئولیت داشته باشد. (این مبلغ نیز تا تکمیل 3 لول زیرین غیر قابل برداشت است.)

9.گذاشتن هر گونه پست سیاسی با اکانتی که عضو این شبکه است ممنوع می باشد و در صورت تکرار از شبکه حذف می گردد. اما گذاشتن هرگونه مطلبی با اکانت غیر از اکانت ثبت شده در این شبکه، ممانعتی ندارد.

Sort:  

Congratulations @steemace.group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

بسیار عالی

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46