Sfokusowani #5 [PL/ENG]

in #sp-group4 years ago

lens-3046269_1280.jpg

Witajcie!
Z tej strony @julietlucy
Przychodzę do Was dziś z:

 • wynikami Sfokusowanych#3;
 • podsumowaniem Sfokusowanych#4;
 • tematem Sfokusowanych#5.

Zapraszamy!!


Zwycięzcami konkursu Sfokusowani#3 są:

 1. @yellowmode
 2. @sajkus i @pignys
 3. @smazur-foto

Gratulujemy!


Zakończył się etap pierwszy konkursu Sfokusowani #4:

W czwartej edycji naszego konkusu udział w zabawie wzięło 8 osób. Każdy z nas ma jakieś poranki, warto zapoznać się z każdą z prac gdyż są one bardzo różnorodne.

Dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia w następnych edycjach!


Serdecznie dziękuje sponsorom czyli sobie.


Głosowanie na uczestników czwartej edycji jest tutaj i trwa ono do niedzieli do momentu ukazania się Niedzielnika.


Temat piątej edycji konkursu to: spacer.

Kolejny bardzo łatwy temat. Mam jednak nadzieje, że tak jak dotychczas prace prezentowane przez uczestników będą wynikiem szerokiej interpretacji tego banalnego tematu.


ZASADY:

Post zgłoszeniowy powinien zawierać w tytule słowo „Sfokusowani”. W poście macie za zadanie umieścić niepublikowane wcześniej zdjęcie inspirowane tematem. Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Jedno zdjęcie na jednego autora. Publikacja musi zawierać tagi: #sfokusowani oraz #pl-fotografia. Zdjęcie musi zostać podlinkowane pod postem aktualnej zabawy. Prace możemy zgłaszać od momentu ukazania się poniedziałkowego postu z tematem do niedzieli do ukazania się Niedzielnika, pod którym prosimy steemian o głosowanie.

Dziękujemy!!

Chętnych sponsorów prosimy o komentarze pod tym postem lub kontakt na naszym kanale discord: https://discord.gg/rcvWrAD Lista sponsorów będzie aktualizowana na bieżąco.
Przelewy na konkurs dokonujcie na konto @julietlucy!!

Ja- @julietlucy będę publikowała zdjęcia w zabawie, ale nie można oddawać na mnie głosów.

Pstrykajcie i dołączajcie do zabawy!
ang.png

Welcome!

It's me- @julietlucy
I come to you today with:

 • the results of the Focused#3;
 • summary of the Focused#4;
 • The theme of the Focused#5.

Enjoy!


The winners of the Focused#3 are:

 1. @yellowmode
 2. @sajkus i @pignys
 3. @smazur-foto

Congratulations!!


The first stage of the Focused #4 competition has come to an end:

Thank you all for joining and see you in the next editions!


The vote for the participants of the 4th edition is here and lasts until Sunday, when "Niedzielnik" is published.


The theme of the 5th edition of the competition is: a walk.


RULES:
Entry post should contain the word "Focused" in the title. In the post you have to place a previously unpublished picture inspired by the theme. The photo should contain a note where, when and what it was taken and a short description. One photo per author. The publication must contain tags: #sfokusowani. The photo must be linked to the post of the current game. Applications must be submitted from the time of Monday's posting with the theme to Sunday until "Niedzielnik" publication, under which we ask Steemian to vote.

Thank you!

If you are interested in sponsors, please comment on this post or contact us on our discord channel: https://discord.gg/rcvWrAD The list of sponsors will be updated on a regular basis.
Transfers to the contest should be made to @julietlucy!

I- @julietlucy will publish photos in the contest, but you can't vote for me.

Take a shot and join the competition!Sort:  

Dziękuje za wszystkie głosy :)
Super :) Nawet wiem na co przeznaczę wygraną :)

!tipuvote 1 hide

Seems that you have no deposit. Plase send any amount of SBD or STEEM to @tipU to use @tipU services :)

Congratulations @sp-group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thanks for the invitation @sp-group

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!

You have been upvoted by all four members of the @steemexplorers team. Steemexplorers is an initiative to help bring all Steemians information on various services and communities operating all on the STEEM blockchain in a centralized location to save you time and help you grow here on Steemit. It's free, it's easy, and there's a whole lot of information here that you can put to good use. Please come by our discord channel to learn more and feel free to ask as many questions as you'd like. We're here to help! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23173.38
ETH 1597.24
USDT 1.00
SBD 2.49