SNAXက အိပ္မက္မက္ႏိုင္မလား😁

in #snaxbountyprogram5 years ago (edited)

အိ္မက္ေတြမက္ႏိုင္ဖို႔အခြင့္အေရးေတြဖန္တီးေပးတဲ့သူ႐ွိေနခ်ိန္မွာသာ အိပ္မက္ေကာင္းေတြကိုဖန္တီးႏိုင္ပါေစ..

အိပ္မက္ေတြမက္ခြင့္မ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္၊ ဖန္တီးေပးသူမ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္၊ အိပ္မက္မက္ဖို႔ေတာင္အခ်ိန္မ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွ..ငါ.အိပ္မက္ေကာင္းမက္ခ်င္တယ္လို႔မစဥ္းစားပါနဲ႔ေတာ့......အခ်ိန္ေတြေႏွာင္းလြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။

ဥပမာဆိုရမယ္ဆိုရင္ မိဘနဲ႔သားသမီးေတြကိုဥပမာထားၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။
မိဘေတြဟာ သားသမီးေတြေအးခ်မ္းစြာေနရဖို႔ အလုပ္ေတြလုပ္ကိုင္႐ွာေဖြတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လည္း တစ္မိသားစုလံုးအဆင္ေျပခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ သားသမီးေတြကို ပညာေတြသင္ၾကားေစလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ထပ္မံျပဳစုၿပိဳးေထာင္ၾကတယ္။
သားသမီးေတြရဲ႕ သူတို႔ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္ေတြကိုလုပ္ဖို႔အခြင့္အေရးေတြလည္းေပးထားတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္မက္ခ်င္တဲ့အိပ္မက္ကို မက္ခြင့္ေပးထားတယ္ေပါ့။

သားသမီးေတြကလည္း မိဘေတြက စားဝတ္ေနေရးအတြက္႐ွာေဖြေကြၽးေမြးႏိုင္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ အိပ္မက္ေတြဆီအေရာက္သြားႏိုင္ၾကလို႔ ေအာင္ျမင္သြားၾကတယ္ေပါ့။

အဲ့ဒီမွာေျပာခ်င္တာက မိဘေတြ႐ွာေဖြေကြၽးေမြးေနခ်ိန္မွာ မႀကိဳးစားၾကရင္ မိဘေတြမ႐ွာေဖြႏိုင္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္ ကိုယ္တိုင္စားဝတ္ေနေရးအတြက္႐ွာေဖြရေတာ့မယ္ဆိုရင္၊
ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဲ့ဒီအခ်ိန္ၾကမွ ဟိုအလုပ္ေလးလုပ္ခ်င္တယ္ဒီအလုပ္ေလးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေရြးခ်ယ္ခြင့္အမ်ားႀကီး႐ွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဘာလို႔လည္းဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ပညာရယ္ အခ်ိန္ရယ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမွအလကားမရသလို ဘယ္အရာမွလည္းလြယ္လြယ္နဲ႔မရပါဘူး။

ကိုယ္တိုင္စားဝတ္ေနေရးအတြက္႐ွာေဖြရၿပီဆိုရင္ အျခားအရာအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ မက္ခ်င္တဲ့အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ေဝးကြာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္မက္ခြင့္႐ွိေနခ်ိန္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ လွပေသာအိပ္မက္ေကာင္းေတြမက္ဖို႔ရာႀကိဳးစားေစခ်င္တယ္။

အခ်ိန္လြန္မွေတာ့ ေနာင္တမရေနပါနဲ႔....

တခ်ိဳ႕က လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာနဲ႔ႀကိဳးစားၾကတယ္
ေအာင္ျမင္ေတာ့မွလူအမ်ားသိၾကတယ္။
အဲ့ဒီလိုေအာင္ျမင္သူေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ငါလည္းသူ႔လိုေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီးခ်က္ခ်င္းထလုပ္လို႔မရပါဘူး

သူ႔တို႔ကိုမွီဖို႔ သူတို႔လိုေအာင္ျမင္ဖို႔ အခ်ိန္အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ေလာက္ေပးရပါလိမ့္မယ္။
အဲ့ဒါအနည္းဆံုးပါ။ တခ်ိဳ႕ဆို ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီပီး ႀကိဳးစားေတာ့မွေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စကားစုေလးတစ္ခုလက္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္။
#ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီးၾကာႏိုင္ေပမယ့္
#မေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ေတာ့အခ်ိန္ခဏေလးပဲၾကာလိမ့္မယ္။

SNAXက အိပ္မက္မက္ႏိုင္မလား😁

တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္မလား
စမ္းၾကည့္ရမွာပဲ😁

image

Sort:  

👍 👍 ေအာင္ျမင္ပါေစ fighting bro

Thanks bro😍😍

Posted using Partiko Android


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Thank you.

Posted using Partiko Android

အိပ္မက္ မက္ဖို႔အရင္ဆံုး အိပ္ေနရမယ္မလား Bro😁

Posted using Partiko Android

😂😂😂😋😋
ဟီးအဟုတ္ပဲbroေရ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အိပ္ပဲအိပ္ေနေတာ့တယ္😁😁😁😁

Posted using Partiko Android

good ေအးေနာ္ အဲ႕snax က အားတိုင္းယားတိုင္း ေပးနာ ဟုတ္မဟုတ္ ေတာ့ မသိပု

Congratulations @komoezaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66856.70
ETH 3114.05
USDT 1.00
SBD 3.75