Një përshëndetje për të gjithë shqiptarët që përdorin steemit.

in #shqip3 years ago

RIPOSTIM

"Një përshëndetje për të gjithë shqiptarët që përdorin steemit.

idea e këti postimi është për ta bëre më të lehtë që të gjejmë dhe ta ndihmojme njëri-tjetrin.

Nëqoftëse flet shqip lër nje koment, që shqip-folesit e tjerë ta shohin.

Mund te përdorni #shqip kur të postoni në shqip apo dicka në lidhje me Shqipërine.

le të mblidhemi te gjithë sëbashku

Sic ka thënë Andon Zako Çajupi

Shqipëtar, mos rri, po duku,. shqiptar!."

POSTIMI ORIGJINAL = https://steemit.com/shqip/@shqip/pershendetje-te-gjithe-shqiptareve

Sort:  

Congratulations @shqip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 28964.50
ETH 1812.93
USDT 1.00
SBD 2.50