HF20 - (hard fork 20)

in #shqip4 years ago

Për të gjithe ju që po vrisni mëndjen përse nuk mund te postoni, komentoni etj.

Me 25 shator steem bëri një ndryshim të kodit baze. (hard fork 20) dhe disa ndryshime te tjera te vogla.
ndryshimi kryesor ishte se tashmë steem ka kaluar nga (voting power)-(bandwidth) në MANA dhe (resource credit).

arsyeja kryesore e kësaj është per të limituar SPAM duke e bërë me të shtrenjte bashkëveprimin me steem.

Për të shikuar se sa veprime mund të bëni ne steem shkoni tek një website i krijuar nga @roadscape https://steemd.com/@shqip zëvëndësoni @shqip me emrin tuaj në steem.

Këto janë infot e @shqip per 16 SP me 100% vp dhe 100% mana kjo llogari mund të bëjë 11 votime, 2 komente dhe 12 transferta.

ju mund te rrisni numrin e veprimeve te lejueshme duke (power up steem )

manavota.jpg

kjo është momentale këto priten te rriten sapo sistemi te kalibrohet mbas 5 ditesh.

Sort:  

Congratulations @shqip! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 28964.50
ETH 1812.93
USDT 1.00
SBD 2.50