اثر گلخانه‌ای و گرمایش جهانی

in #science4 years ago

دانشمندان بر این باورند که اثر گلخانه‌ای که ناشی از تجمع گازهایی مانند دی‌اکسید کربن و متان در اتمسفر زمین است، منجر به افزایش میانگین دمای کره‌ی زمین می‌شود. پدیده‌ی گرمایش جهانی در طول دهه‌های گذشته تسریع شده است، و ممکن است پیامدهای ناگواری برای محیط زیست سیاره‌ی زمین به دنبال داشته باشد.

به‌عنوان مثال، یکی از پیامدهای گرمایش جهانی (global warming) آب شدن کلاهک‌های یخ قطبی است که ممکن است منجر به بالا آمدن سطح دریاها، طغیان رودخانه‌ها، و بلیه‌های آب‌وهوایی شود.

از طرف دیگر، آب شدن یخ‌های قطبی میزان آب شیرین را در اقیانوس افزایش می‌دهد، و ازاین‌رو، موجب به هم خوردن جریان‌های آب موجود در اقیانوس‌ها می‌شود و بر این اساس، می‌تواند اثرات آب‌وهوایی و اقلیمی شدیدی را به دنبال داشته باشد.

ذوب شدن یخ‌های قطبی جریان‌های شدیدی را نیز در درون اقیانوس ایجاد می‌کند. در منطقه‌ی یخچال‌های ذوب شده، افزایش آب شیرین باعث شکل‌گیری آب‌های عمیق و متراکم می‌شود. باید دانست که جریان‌های اقیانوسی نقش مهمی در تنظیم گرمای کره‌ی زمین و جابه‌جا کردن گرما بین مناطق مختلف کره‌ی زمین دارند، به‌طوری‌که بروز اختلال در این جریان‌ها ممکن است سرانجام موجب پدیده‌های آب‌وهوایی شدید و بلایای طبیعی در مناطق مختلف جهان شود.

در همین رابطه، باید دانست که جریان‌های اقیانوسی باعث انتقال گرما از مناطق استوایی به مناطق دورتر می‌شود. این روند طبیعی باعث یکنواخت شدن و انتشار گرما در نقاط مختلف کره‌ی زمین می‌گردد. در صورت اختلال این روند، نظم طبیعی فصول در جاهای گوناگون به هم می‌خورد و اثرات آب‌وهوایی شدیدی ایجاد می‌شود.

توجه به پیامدهای گرمایش جهانی بسیار حایز اهمیت است، زیرا زمان زیادی برای پیش‌گیری از این عوارض در اختیار انسان‌ها قرار ندارد. چه بسا هم‌اکنون نیز دیر شده باشد! ازاین‌رو، همه‌ی کشورهای جهان باید اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از روند افزایش آلودگی اتمسفر و گرمایش جهانی به عمل آورند.

Sort:  

Congratulations @danai! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @danai! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23199.26
ETH 1588.58
USDT 1.00
SBD 2.50