Song of the day Bruce Sprinsteen The River

in #recordpool4 years ago

I came to the head Sprinsteen reviewing the box "Tracks" .. and doubting with Nebraska, I opted for the River.
It's one of those songs that were always in the cassettes of those old cars that took us on route.
Oh, youth, divine treasure!

Viume ó miolo pinchar algo de Springsteen para o #recordpool andando a fedellar coa caixa de 4 CDs de Tracks. Un capricho de xuventude. Para meu gusto son cancións demasiado intimistas... entón..
...dubidando co -"Nebraska"_ optei polo The River.
Era unha canción que sempre estaba nos cassetes de aqueles coches que nos levaban de acampada...
Ah!! Xuventude, diviño tesouro !!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 23118.99
ETH 1689.51
USDT 1.00
SBD 3.20